Latest on site

Economic Trends

Прикључење ЕУ – шансе и ограничења за развој МСПП

Завршетак транзиције и прикључење Европској Унији, на основу искуства бивших социјалистичких земаља које су прошле овај пут, сектор МСПП суочава са новим изазовима (Roy Thurik and Isabel Grilo, Entrepreneurship in the old and new Europe, SCALES, WP no. 200516, Zoetermeer, January, 2006.) који захтевају додатно ангажовање и енергију (David Smallbone and Anna Rogut, „The Challenge facing SMEs in the EU's New Member States“, International Entrepreneurship and Management Journal, 2(1), 219-240.). У новим условима отварају се бројне могућности за раст и развој малих и средњих предузећа која су добро припремљена и конкурентна, али генерално посматрано, читава привреда се укључује у тржишну утакмицу са развијенијим и ефикаснијим такмацима. Речју, расте неизвесност која крије и прилике и опасности. Имајући у виду да је Србија од раније једнострано почела да примењује СПП, домаћа предузећа, укључујући и МСПП, изложена су појачаној конкуренцији већ више година, тако да би требало да се лакше прилагоде на нове могућности, ширењем тржишта за пласман својих производа и услуга.

Last Updated on Thursday, 20 October 2011 17:44 Read more...
E-mail Print option in slimbox / lytebox? (info) PDF

NON-BANKING FINANCIAL SUPPORT FOR SMEs

Non banking financial support for SMEsDuring the past 30 years, the content and forms of non-bank financial support has changed, as a result of different policies implemented by various governments. These funds have often been insufficient to meet the overall demand or to affect to a greater extent the cutting of interest rates in the banking sector. However, it seems that this type of support has never been more necessary.

Last Updated on Thursday, 01 September 2011 12:10 Read more...
E-mail Print option in slimbox / lytebox? (info) PDF
You are here: NEWS Economic Trends

Download the relevant laws and local regulations here

Actions in progress

Аnnouncements