Најсвежије на сајту

Прикључење ЕУ – шансе и ограничења за развој МСПП

Завршетак транзиције и прикључење Европској Унији, на основу искуства бивших социјалистичких земаља које су прошле овај пут, сектор МСПП суочава са новим изазовима (Roy Thurik and Isabel Grilo, Entrepreneurship in the old and new Europe, SCALES, WP no. 200516, Zoetermeer, January, 2006.) који захтевају додатно ангажовање и енергију (David Smallbone and Anna Rogut, „The Challenge facing SMEs in the EU's New Member States“, International Entrepreneurship and Management Journal, 2(1), 219-240.). У новим условима отварају се бројне могућности за раст и развој малих и средњих предузећа која су добро припремљена и конкурентна, али генерално посматрано, читава привреда се укључује у тржишну утакмицу са развијенијим и ефикаснијим такмацима. Речју, расте неизвесност која крије и прилике и опасности. Имајући у виду да је Србија од раније једнострано почела да примењује СПП, домаћа предузећа, укључујући и МСПП, изложена су појачаној конкуренцији већ више година, тако да би требало да се лакше прилагоде на нове могућности, ширењем тржишта за пласман својих производа и услуга.

 

Табела: Чланство у ЕУ – прилике и опасности за развој МСПП

Питање

Прилике

Опасности

Извоз

Нове извозне могућностиа

Повећана конкуренција. на домаћем тржиштуа, b

Економија обима

Смањивање трошкова и ефикасна производња

Рат ценама и истискивање малих добављачаа

Отварање граница и интеграција тржишта

Уклањање баријера и рестрикција у кретању добара, услуга, рада и капиталаа Унапређивање прекограничне трговинеb

Трошкови: хармонизација техничких стандарда и трошкови спровођењаа Спровођење: Донети закони мало значе ако се не спроводеb Потреба нових вештина спец. управљањаа

Даље уклањање физичких ограничења за трговину и кретање, тј. царин. процедуре

Смањивање трансакционих трошкова пословањаc

МСП прави веће трошкове прилагођавања и мораће да нагомилавају додатне инвестиције

Повећање могућности ЕУ грађана

Либерализација авио-саобраћаја повећава приступ туристимаb

Опадање понуде рада због „одлива мозгова“ ка ЕУ земљама са вишим зарадамаd

Хармонизација регулативе

Унапређење општег пословног окружењаb

Веће оптерећење: заштита животне средине; здраво радно окружење Могућност надувавања цена, пре него њихово смањивањеb

Виши животни стандард

Повећање потрошњеb

Виши трошкови производњеb Трошковна предност рада се брзо еродира

Напомена: а =Smallbone and Rogut (2003); b =EIU (2003); c =Vilpisauskas (2002); d =Krieger (2004). Извор: R.Aidis, 2005. „Entrepreneurship in Transuition Countries: A Review“, University College London, Working paper, на основу Smallbone, D. and A. Rogut. 2003. „From Transition to Accession: The challenge for SMEs in candidate countries paper presented at the Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT XVII) conference, November 20 – 21, Lodz, Poland; Economist Intelligence Unit (EIU) 2003. Europe Enlarged:Understanding the Impact. London: Economist Intelligence Unit; Vilpisauskas, R. 2002. „The Enlargement of the European Union: The impact of joining the Single Market The Lithuanian Free Market Institute; Krieger, H. 2004. Migration Trends in an enlarged Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Позитивне последице прикључења су: приступ јединственом тржишту Уније, могућност сарадње, умрежавања и повезивања са јачим индустријама, приступ додатним изворима финансирања из небанкарских извора и државних субвенција, као и могућност нових технолошких, организационих и управљачких знања. Коришћење тих могућности за пословање и развој сектора МСПП одразиће се на повећавање БДП, запослености и животног стандарда, а створиће се и могућност за смањивање распона у нивоу развијености различитих региона. Процес интеграције ће повољно деловати кроз процес „позитивне селекције“ на привредне субјекте који су спремни да се суоче са конкуренцијом.
Повећаће се број предузећа која ће моћи да користе подстицаје намењене развоју МСПП. Отвориће се могућност приступа разноврсним изворима финансирања, укључујући фондове ризичног капитала, заједничког капитала и микрофинансијске линије. Успешност коришћења ових извора, као и успешност коришћења структурних и Кохезионог фонда, непосредно ће зависити од техничке припремљености и институционалне подршке сектору МСПП.
Међутим, улазак у Унију је неизбежно повезан са значајним улагањима у кадрове, технологију и различите подстицаје, како би се подигао ниво конкурентности предузећа, као и са издацима државе неопходним за изградњу подстицајног предузетничког окружења. Потребно је извршити хармонизацију техничких стандарда и бројних других прописа и обезбедити њихово доследно спровођење. За ово су неопходни кадрови са одређеним знањем. Само део трошкова прилагођавања ће бити суфинансиран из предприступних фондова и буџетских средстава државе-чланице, тако да се може рачунати готво сигурно са тешкоћама у том погледу имајући у виду ограничена средства у Буџету и проблеме прекомерне јавне потрошње. Отвориће се и могућности учешћа у другим програмима ЕУ, као што је Оквирни програм за истраживање и развој (FP7), Програм за конкурентност и иновације (CIP) и програм JEREMIE.
Већи део позитивних ефеката ће бити на средњи и дуги рок, али се могу предвидети и краткорочни нето микроекономски ефекти, као што су побољшање низа показатеља пословне ефикасности предузећа, под утицајем конкуренције. Усклађивање са законодавством и нормама ЕУ ће довести до смањивања административних препрека и регулаторног оптерећења пословања. Због уласка на тржиште Уније и смањивања осталих трошкова пословања (под притиском конкуренције), предузећа ће бити конкурентнија и профитабилнија.
Прикључење јединственом тржишту ће захтевати активан однос и државе и самих привредних субјеката, што је услов за коришћење пословних могућности које ће се овим отворити. Олакшани приступ иновацијама, новим технологијама, истраживањима, стручним знањима и управљачким вештинама ће повољно деловати на убрзавање развоја МСПП у пропулзивним и профитабилним привредним делатностима. Значајније укључивање конкурентно способних предузећа у делатности са већом додатом вредношћу (информатичко-комуникационе технологије итд.) додатно ће увећати њихов потенцијал. Ширење на регионална тржишта и развој нових производа и услуга довешће до укрупњавања и јачања овог сектора.
Треба, међутим,  имати на уму да ће отварање тржишта, које иде са процесом придруживања ЕУ довести до даљег уклањања физичких ограничења за трговину и кретање, тј. царинске процедуре, јачања стране конкуренције на домаћем тржишту, доласка озбиљнијих конкурената, као и рата ценама праћеног потискивањем малих добављача, који неће бити у стању да поднесу трошкове прилагођавања новим условима пословања. Услед хармонизације регулативе, порашће трошкови везани за очување животне средине и обезбеђивање здравог радног окружења Поред тога, може се очекивати опадање понуде рада због „одлива мозгова“ ка ЕУ земљама са вишим зарадама, као  и раст зарада, што ће довести до смањивања трошковне конкурентности домаће привреде.
И поред значајних тешкоћа у којима се тренутно налази привреда ЕУ, као и трошкова који неизбежно прате процес придруживања, останак изван Уније довео би до низа негативних ефеката, као што су слабији подстицаји за развој конкурентности МСПП, посебно у односу на спољно тржиште. Такође, изостао би већи део очекиваног прилива страних директних инвестиција, а смањила би се и понуда финансијских средстава за раст и развој МСПП. Успоравање раста и развоја МСПП директно би се одразило на смањивање броја нових радних места. У случају останка изван Уније, дошло би до успоравања усвајања потребних техничких, здравствених и еколошких стандарда, а тиме и до смањивања извозних могућности. Изостало би коришћење фондова Уније као додатног извора финансирања развоја МСПП по повољним условима.

Ел. пошта Штампа ПДФ
Ви сте овде: АКТУЕЛНО Привредна кретања Прикључење ЕУ – шансе и ограничења за развој МСПП

Преузмите важне законе и локалне прописе овде

Акције у току

Најаве догађаја