Најсвежије на сајту
Речник економских појмова

Речник садржи 4 термина.
Сви J А М
Термин Дефиниција
Joint venture

Joint venture (заједничко улагање) је облик међународних инвестиција путем којих се остварују пословни подухвати трајног карактера уз ангажовање партнера из различитих земаља. Мотив партнера који улазе у јоинт вентуре јесте заједничко улагање средстава, заједничко предузетништво, (заједничко) сношење ризика и подела добити.

Код нас у периоду од 1967. до 1988. године заједничка улагања су била једини облик страних инвестиција а каснијим законима су омогућене све врсте страних инвестиција.

Акцепт

Акцепт представља изјаву лица на које се вуче меница, да ће у року доспећа менице на наплату исплатити менични дуг у целини или делимично.

Име акцептанта (лица које исплаћује менични дуг) се налази на лицу менице. Пре саме наплате меничног дуга ималац менице подноси је акцептанту на акцептирање, тј. потребно је да акцептант на лицу менице напише \"прихватам\"\' или \"признајем\"\' и да се потпише. Ово је битно зато што, неретко, меницу издаје један правни субјект, а други правни субјект измирује обавезу из те менице.

Акционарско друштво

Акционарско друштво (или деоничарско друштво) настаје удруживањем капитала више лица - оснивача, а на основу купљених акција.

Акционарско друштво се оснива уговором о оснивању ако га оснива један члан одлуком о оснивању. Уговор о оснивању је формализован акт и мора се сачинити у писменом облику, потписати и оверити.

Основни органи АД су: а. скупштина акционара (орган власника), б. управни одбор (орган управљања), ц. директор (пословодни орган), д. надзорни одбор (орган контроле)

Статутом предузећа може се утврдити да се у предузећу бира и извршни одбор директора. Мандат или време избора појединца на одређену функцију може бити различито у зависности од функције предузећа. Рок не може бити дужи од 5 година а могућност поновног избора није ограничена, што је добро јер поновни избор треба везати за успех у времену трајања претходног мандата.

У погледу оснивања, АД могу бити: 1)сукцесивна, која настају тако што оснивачи преузму само део акција, а остатак прве емисије или јавно пласирају на тржишту, или постепено уводе на тржиште капитала. 2)симултана, када оснивачи преузму све акције прве, оснивачке емисије. То значи и да су будући власници нових серија акција у неповољнијем положају, јер је у рукама оснивача читава пословна политика и управа АД. Акције се код симултаног настанка АД обезбеђују приватним пласирањем.

Предности АД над индивидуалним предузећима се огледају пре свега у томе што располажу већим капиталом од индивидуалног и што имају веће могућности за позајмљивање.

Купопродаја акција се врши на тржишту капитала:

1.на примарном тржишту капитала обавља се пласман нове емисије акција. Учесници на овом тржишту су акционарска друштва која издају нову емисију акција и финансијски посредници (најчешће су то банке - инвестиционе и пословне).

2.на секундарном тржишту (берза акција; енгл. стоцк еxцханге) се купују и продају већ издате акције. Основни финансијски посредници на секундарном трђишту су брокери и дилери.

3.на трећим тржиштима послују брокерске фирме које не желе да плаћају провизију регуларним берзама. Ова тржишта нису јавна и чине их групе предузећа која су мање више међусобно независна.

Међународни Монетарни Фонд - ММФ

Међународни Монетарни Фонд основан је заједно са Међународном банком за обнову и развој (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) 1944. године уз учешће 44 земље.

Основни циљеви Међународног Монетарног Фонда су: 1. унапређење међународне сарадње кроз консултације и заједничко решавање монетарних проблема, 2. продубљивање међународне трговине, раст запослености производње и дохотка, 3. спречавање конкурентских депресијација, 4. мултилатерализам у међународним плаћањима за текуће трансакције и уклањање девизних ограничења која спутавају раст међународне трговине, 5. смањење платнобилансних неравнотежа Земље чланице су обавезне да уплаћују квоту коју чине 25% СПВ (специјалних права вучења) или конвертибилних валута, а остатак од 75% у националној валути. Од висине квоте зависе гласачка права на седницама, могућност добијања кредита и удео при расподели новокреираних СПВ.

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL
Ви сте овде: ПРЕДУЗЕТНИШТВО У СРБИЈИ Речник економских појмова

Преузмите важне законе и локалне прописе овде

Акције у току

Најаве догађаја